Weeboon. com, Thailand

Weeboon. com Thailand

crowdfunding thailand

Download vCard
 • About me:

  Weeboon.com ªèÇÂÊÃéÒ§½Ñ¹ãËéà»ç¹¨ÃÔ§ä´é àÃÒà»ç¹àǺ䫵ìáËè§ááã¹ä·Â·Õèà»ç¹á¾Åµ¿ÍÃìÁÍ͹äŹìã¹ ¡ÒÃà»Ô´¾×é¹·ÕèãËé¡Ñº¼ÙéãËéáÅмÙéÃѺÊÒÁÒöªèÇÂàËÅ×Í«Ö觡ѹáÅСѹ㹡ÒÃÃдÁ·Ø¹ã¹àÃ×èͧµèÒ§æä´éÊдǡ¢Öé¹ ÁÒà»ç¹Êèǹ˹Öè§ã¹¡ÒÃÁͺ¤ÇÒÁªèÇÂàËÅ×ÍãËé¡Ñº¼ÙéÍ×è¹´éÇ¡ѹ¡ÑºàÃÒ

 • Resume

  Industry:
  --
  Occupation:
  --
  Preferred Work Time:
  --
  Languages Spoken:
  --
  Min Salary / Rate:
  --
  Age:
  --
  Sex:
  --
 • Portfolio

  No albums in Portfolio yet!
 • Networks

 • Contacts

  All fields are required

  Email can't be empty.
  Subject can't be empty.
  Body can't be empty.
  Email is invalid.
  SUCCESS
  FAILED: Messages limit reached.
  FAILED